Công tác PCCC đối với bảo vệ chuyên nghiệp

Công tác PCCC đối với bảo vệ chuyên nghiệp.  Công tác PCCC đối với đơn vị dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp là nhiệm vụ hết sức quan trọng.  Đúc kết từ kinh nghiệm và hoạt động thực tiển, luật PCCC đã đề ra 4 nguyên tắc trong công tác PCCC là:

Công tác PCCC đối với bảo vệ chuyên nghiệp

  1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn nhân dân tham gia hoạt động PCCC

Công tác PCCC đối với bảo vệ chuyên nghiệp.Là hoạt động mang tính xã hội rộng lớn, vì vậy phải coi đây là sự nghiệp của toàn dân và các doanh nghiệp, các cá nhân các đơn vị, các cơ quan tổ chức, các hộ gia đình, có như vậy công tác PCCC mới đạ kết quả cao.

Phải tổ chức phát động thành phong trao để dân biết, đân bàn, dân làm, dân kiểm tra trong mọi hoạt động PCCC.

 Trong hoạt động phòng cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra và thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Trong hoạt động PCCC, công tác phòng ngừa phải được đi trước, phải tổ chức công tác phòng ngừa trước, nổ triệt để, hiệu quả để làm giảm đến mực thấp nhất số vụ cháy xảy ra, Cồng tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ phải tiến hành đồng bộ từ công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân PCCC đến việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC, kiểm tra phát hiện và tổ chức khắc phục những sơ hở, thiếu sót, vi phạm công tác phòng cháy , an toàn cháy.

Đào tạo Công tác PCCC đối với bảo vệ chuyên nghiệp

Trong công tác phòng ngừa đã bao hàm ý nghĩa chuẩn bị các điều kiện cho công tác chữa cháy và chống cháy lan.

  1. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy sảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả cao nhất.

Công tác PCCC đối với bảo vệ chuyên nghiệp. Tuy xác định công tác phòng ngừa là chính nhưng không có nghĩa là xem nhẹ công tác chữa cháy nhất là với các đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp, bởi vì cháy xảy ra có nhiều nguyên nhân, cho nên dù có làm tốt công tác phòng ngừa tới đâu cũng vẫn có thể xảy ra cháy, do vậy phải chuẩn bị sẵn sàng chưa cháy kịp thời và có hiệu quả là nhiệm vụ rất quan trọng đặc biệt đối với công ty bảo vệ chuyên nghiệp

Công tác PCCC đối với bảo vệ chuyên nghiệp. Nguyên tắc này thể hiện tính chủ động trong hoạt động chữa cháy. Đễ chữa cháy có hiệu quả phai sẵn sàng chủ động các điều kiện về lực lượng, phương tiện và việc tổ chức phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các lực lượng chữa cháy. Mỗi vụ cháy xảy ra đều có những đặc điểm khác nhau, vì vậy phải chú trọng công tác tổ chức huấn luyện, thực tập tại các đơn vị, phối hợp đồng bộ với các bộ phận, các nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp chịu trách nhiệm chính về công tác tư vấn, phát hiện các sự cố liên quan đến công tác cháy nổ. thường xuyên huấn luyện thực tập, thực hiện các phương an PCCC thích hợp với từng loại hình cơ sở, đồng thời trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy cần thiết đáp ứng được yêu cầu chữa cháy hiện nay.

  1. Mọi hoạt động PCCC trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.

 Thông thường khi đám cháy mới xảy ra thường là cháy nhỏ, nếu được phát hiện kịp thời và có lực lượng, phương tiện tại chỗ thì việc dập tắt đám cháy rất nhanh và đơn giản, nhưng nếu không phát hiện kịp thời và không tổ chức chữa cháy ngay thì đám cháy sẽ phát triển lớn, việc tổ chức chữa cháy rất khó khăn, phức tạp dẫn đến thiệt hại rất nghiêm trong về tài sản thậm chí là con người.

Do đó phải chủ động chuẩn bị lực lượng và phương tiện tại chỗ, trong đó mỗi cơ quan  tổ chức, cơ sở phại thành lập lực lượng PCCC cở sở đễ làm lực lượng nòng cốt về phòng trào toàn dân PCCC lực lượng này phải được tổ chức chặt chẽ, huấn luyện kỹ đễ đủ kha năng làm tốt công tác phòng  ngừa và công tác chữa cháy kịp thời và có hiệu quả. Đồng thời mỗi cơ quan tổ chức phải trang bị đầy đủ các dụng cụ chữa cháy đáp ứng với yêu cầu công tác phòng chống cháy nổ tại cơ sở và sữ dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy.

Công tác PCCC đối với bảo vệ chuyên nghiệp. Đội ngủ nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp là đơn vị nòng cốt đối với các đơn vị, là lực lượng tiên phong trong công tác PCCC. Công ty bảo vệ chuyên nghiệp phải chú trọng đặc biệt tới công tác phòng chống cháy nổ tại các mục tiêu bảo vệ. huấn luyện cho các nhân viên tại cơ sở. lập phương án bảo vệ theo từng thời điểm sát với tình hình thực tế đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ.

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp an ninh Việt Nam đơn vị bảo vệ hàng đầu trong công tác đảm bảo an ninh, công tác phòng chống cháy nổ.

Trả lời