Trách nhiệm PCCC đối với lực lượng bảo vệ

Trách nhiệm PCCC đối với lực lượng bảo vệ. Công tác đào tạo nhân viên bảo vệ khi được phân công mục tiêu làm việc.

Trách nhiệm PCCC đối với lực lượng bảo vệ

  • Trách nhiệm chung: (điều 5 luật PCCC) PCCC là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức , hộ gia đình và mỗi cá nhân trong toàn xã hội. trong đó các cơ quan chức năng chuyên môn như công an PCCC các công ty bảo vệ chuyên nghiệp là lực lượng nòng cốt chuyên môn khi có các vụ việc liên quan.
  • Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe, có trách nhiệm tham gia vào các đội dân phòng, đội PCCC cơ sở được lập nơi tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc khi có yêu cầu;
  • Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức các hộ gia đình là người có trách nhiệm, hoạt động thường xuyên và có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống cháy nổ thuộc phạm vi của mình.
  • Lực lượng cảnh sát phòng chay, lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp được đào tạo, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra họa động PCCC của cơ quan tổ chức, cá nhân và làm nhiệm vụ chữa cháy.Trách nhiệm PCCC đối với lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp
  1. Trách nhiệm của các Bộ ngành các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ.

(Điều 54 nghị định 79/2014/NĐ-CP)

Trách nhiệm PCCC đối với lực lượng bảo vệ .Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ công an tổ chức thực hiện các công tác PCCC và có nhiệm vụ cụ thể sau đây:

Ban hành các văn bản quy định của pháp luật, các quy định về PCCC trong phạm vi quản lý của mình.

Trách nhiệm PCCC đối với lực lượng bảo vệ . Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền hướng dẫn về kiến thức phòng chống cháy nổ cho các cơ quan các hộ dân, xây dựng phương án và duy trì phong trào quần chúng PCCC;

Chỉ đạo việc đầu tư kinh phí cho công tác PCCC, trang bị các phương tiện PCCC;

Chỉ đạo về công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy;

Trách nhiệm PCCC đối với lực lượng bảo vệ . Bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ PCCC, thống kê, báo cáo về công tác PCCC.

  1. Trách nhiệm của các đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp về công tác PCCC

Thống nhất với các đơn vị đang làm việc về phương án PCCC, lập phương án hướng dẫn nhân viên tại nơi làm việc, ra soát kiểm tra báo cáo về cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác chữa cháy có hiệu quả.

Kiểm tra các khu vực có thể dẫn đến cháy nổ, các khu vực có nguyên liệu cháy, các khu vực phát ra nguồng nhiệt.

Đề xuất và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch PCCC cho mục tiêu bảo vệ;

Trả lời