Tag Archives: công tác phòng cháy chưa cháy

Trách nhiệm PCCC đối với lực lượng bảo vệ

Trách nhiệm PCCC đối với lực lượng bảo vệ. Công tác đào tạo nhân viên bảo vệ khi được phân công mục tiêu làm việc. Trách nhiệm chung: (điều 5 luật PCCC) PCCC là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức , hộ gia đình và mỗi cá nhân trong toàn xã hội. trong […]