Nhiệm vụ trách nhiệm của đội trưởng đội bảo vệ

Nhiệm vụ trách nhiệm của đội trưởng đội bảo vệ

Đội trưởng của Công ty bảo vệ chuyên nghiệp, nhiệm vụ trách nhiệm, quyền hạnh như thế nào, đối với lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp khi tác nghiệp tại các mục tiêu.

nhiệm vụ của đội trưởng đội bảo vệ

Trực tiếp tác nghiệp nghiệp vụ tại mục tiêu, liên quan mật thiết với Khách hàng, được khách hàng khai thác năng lực tác nghiệp tối đa phục vụ nhu cầu bảo đảm An ninh cho Khách hàng.

Thực hiện phương án bảo đảm An ninh cho Khách hàng, tiếp nhận thông tin phản hồi từ Khách hàng.

– Ng­ười đại diện về tư cách, uy tín của Công ty và là người duy trì Nội quy – Quy chế, bảo đảm An ninh cho Khách hàng.

– Thực hiện đầy đủ các chế độ công tác, chế độ thông tin báo cáo, ghi chép sổ sách, cập nhật tin tức cung cấp về Bộ phận Nghiệp vụ để tổng hợp rút kinh nghiệm. Lên phương án chi tiết tại mục tiêu bảo vệ, cắt cử ca trực. tại các mục tiêu mà Công ty bảo vệ đang thực hiện hợp đồng.

– Điều hành, chỉ huy tác nghiệp nghiệp vụ tại mục tiêu được phân công. Báo cáo tinh hình công tác, tư tưởng cán bộ nhân viên tại mục tiêu quản lý.

– Chịu trách nhiệm về công tác nghiệp vụ với Ban giám đốc, Phòng nghiệp vụ.

– Chịu trách nhiệm trước Công ty về chức năng chỉ huy, chỉ đạo của mình.

– Báo cáo, giao ban hàng ngày/tuần/tháng theo yêu cầu của Giám đốc, các Phó giám đốc của Bộ phận phụ trách Nghiệp vụ – đào tạo.

– Thực hiện chấm công, chấm giờ tăng ca, thanh quyết toán lương cho từng nhân viên.

Thay mặt Lãnh đạo Công ty bảo vệ kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành kỷ luật, quân cương, quân kỷ, điều lệnh nội vụ, lập biên bản vi phạm của từng nhân viên thuộc quyền.

– Đề xuất thay đổi, thuyên chuyển nhân viên khi xét thấy năng lực công tác không đáp ứng yêu cầu, vi phạm nhiều lần, biểu hiện dối trá không trung thực.

– Có trách nhiệm báo cáo Ban giám đốc Công ty bảo vệ  tình hình Trật tự trị an tại mục tiêu, tình hình của Khách hàng.

– Chấp hành lệnh điều động của Ban giám đốc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các mục tiêu khác khi có yêu cầu.

Trả lời