Tag Archives: huấn luyện sơ cứu cho bảo vệ

Những kiến thức về sơ cứu thương trong hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp

Những kiến thức về sơ cứu thương trong hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp Cứu thương. Thế nào là tai nạn? Theo tổ chức ý tế thế giới thì tại nạn là một sự kiện không định trước gây ra tổn thương có thể nhận thấy được. Thế nào là sơ cứu thương (sơ cấp […]