Bảo vệ Công ty lưới điện cao thế miền bắc

Bảo vệ Công ty lưới điện cao thế miền bắc tại khu công ngh iệp Văn Trung – Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang. Sau thời gian làm việc và đàm phán hợp đồng, phổ biến nhiệm vụ của nhân viên, phương án bảo vệ, các tình huống giả định và các phương án xữ lý, […]

Continue Reading